image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

Спеціалізована вчена рада


Правила оформлення кандидатських дисертацій згідно Бюлетню ВАК України № 9-10, 2011
(скачати)
Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації ш списку опублікованих робіт, який наводять у авторефераті (Форма № 23)
(скачати)
Оформлення титульного аркушу дисертації та обкладинки автореферату
(Форми 5 та 6)
(скачати)
Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня
(скачати)
Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня кандидата наук
(скачати)
Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня доктора наук
(скачати)
Перелік фахових видань за ветеринарними спеціальностями
(скачати)
Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (старший дослідник, професор)
(посилання)

СПІВРОБІТНИЦТВО З ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

За двосторонніми угодами про науково-технічне та інформаційне співробітництво здійснюється співпраця з Харківською державною зооветеринарною академією, Луганським національним аграрним університетом, Донецьким національним університетом, Одеським державним аграрним університетом, Харківським національним технічним університетом сільського господарства ім. П. Василенка, Південним філіалом Національного аграрного університету, Бєлгородським державним університетом.

На базі ННЦ «ІЕКВМ» функціонує чотири спільні з ХДЗВА кафедри (мікробіології, вірусології та імунології; епізоотології; фармакології та токсикології; хімії та біохімії) та одна – з Харківським національним технічним університетом сільського господарства ім. П. Василенка (загальної і біологічної хімії).

У наукових підрозділах інституту студенти проходять виробничу та дипломну практику, під час якої опановують методи наукових досліджень, здобувають практичні навички.

РОБОТА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

Спеціалізована вчена рада Д 64.359.01 при ННЦ „Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини“ працює з 1991 року. З 2001 року Головою спеціалізованої вченої ради є директор доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН Стегній Б.Т.

Наказом МОН України № 693 від 10 травня 2017 року спеціалізований вченій раді надано право терміном на три роки проводити захист дисертації за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія.
Склад спеціалізованої вченої ради затверджено у кількості 14 докторів наук (з них 3 академіка НААН та 2 член-кореспондента НААН) та одного кандидата наук.
За 2004 – 2016 роки захищено в раді 17 докторських і 114 кандидатських дисертацій.

Табл. 4 – Динаміка захисту дисертацій у спецраді Д 64.359.01

Рік Вид дисертацій Всього за рік
Докторська Кандидатська
2004 2 16 18
2005 1 7 8
2006 2 12 14
2007 3 15 18
2008 1 10 11
2009 - 5 5
2010 1 1 2
2011 1 13 14
2012 - 6 6
2013 3 7 10
2014 - 6 6
2015 1 11 12
2016 2 5 7


Захищені в спеціалізованій вченій раді дисертації виконані на досить високому науково-методичному рівні, відповідають профілеві ради, теми дисертацій актуальні і входять до тематичних планів науково-дослідних установ та учбових закладів, результати досліджень мають теоретичне і практичне значення, впроваджені в практику ветеринарної медицини у вигляді методичних рекомендацій, настанов, використані при розробці і складені нормативно-технічної документації, а також в педагогічному процесі на відповідних кафедрах учбових закладів.

СКЛАД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 64.359.01

16.00.03 - ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія
1. Стегній Борис Тимофійович, доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН
2. Герілович Антон Павлович, доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН
3. Болотін Віталій Ігорович, кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник
4. Богач Микола Володимирович, доктор ветеринарних наук, доцент, професор
5. Бусол Володимир Олександрович, доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН
6. Головко Валерій Олексійович, доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН
7. Завгородній Андрій Іванович, доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН
8. Ксьонз Ігор Миколайович, доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник
9. Лиманська Ольга Юріївна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник
10. Мінухін Валерій Володимирович, доктор медичних наук, професор
11. Музика Денис Васильович, доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник
12. Наливайко Людмила Іванівна, доктор ветеринарних наук, професор
13. Обуховська Ольга Валеріївна, доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник
14. Палій Анатолій Павлович, доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник
15. Сосницький Олександр Іванович, доктор ветеринарних наук, професор

Захистились у 2016 році


НОВИНИ:


 1. 10 жовтня 2017 р. о 9–30 годині, відбудеться захист Калашника Миколи Васильовича на тему "ЕПІЗООТОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ" на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.03 — ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія
  Автореферат Калашника Миколи Васильовича
  Відзив офіційного опонента Сосницького О.І.
  Відзив офіційного опонента Ушкалова В.О.
  Дисертація Калашник М.В.

 2. 10 жовтня 2017 р. о 13–00 годині, відбудеться захист Кінаш Оксани В'ячеславівни на тему "АСОЦІЙОВАНІ МІКОЗИ ПТИЦІ (ASPERGILLUS, MUCORACEAE) ТА РОЗРОБКА ЗАСОБІВ БОРОТЬБИ З НИМИ" на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.03 — ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія
  Автореферат Кінаш Оксани В'ячеславівни
  Відзив офіційного опонента Ксьонза І.М.
  Відзив офіційного опонента Ткаченка О.А.
  Дисертація Кінаш Оксани В'ячеславівни