image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 64.359.01


Порядок присудження наукових ступенів

Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

Положення про спеціалізовану вчену раду

Положення про експертні ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт

Правила оформлення дисертацій

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел

Оформлення титульного аркушу дисертації

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня кандидата наук

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня доктора наук

Перелік наукових фахових видань України

Про оприлюднення дисертацій і відгуків офіційних опонентів

Оголошення щодо захистів дисертації

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Рекомендації щодо запобігання академічного плагіату

Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам


РОБОТА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 64.359.01

Спеціалізована вчена рада Д 64.359.01 при ННЦ „Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини“ працює з 1991 року.

З 2001 року Головою спеціалізованої вченої ради є директор, доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН Стегній Б.Т.

Наказом МОН України № 1643 від 28 грудня 2019 року спеціалізований вченій раді надано право терміном до 31 грудня 2020 року проводити захист дисертації за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія.

Склад спеціалізованої вченої ради затверджено у кількості 14 докторів наук (з них 3 академіки НААН та 2 члени-кореспонденти НААН) та одного кандидата наук.

Упродовж 2004–2021 рр. в раді захищено 18 докторських і 120 кандидатських дисертацій.

Динаміка захисту дисертацій у спецраді Д 64.359.01

Рік Вид дисертацій Всього за рік
Докторська Кандидатська
2004 2 16 18
2005 1 7 8
2006 2 12 14
2007 3 15 18
2008 1 10 11
2009 - 5 5
2010 1 1 2
2011 1 13 14
2012 - 6 6
2013 3 7 10
2014 - 6 6
2015 1 11 12
2016 2 5 7
2017 - 2 2
2018 - 5 5
2019 1 8 9
2020 - 3 3
2021 - 1 1


Захищені в спеціалізованій вченій раді дисертації виконані на досить високому науково-методичному рівні, відповідають профілеві ради, теми дисертацій актуальні і входять до тематичних планів науково-дослідних установ та учбових закладів, результати досліджень мають теоретичне і практичне значення, впроваджені в практику ветеринарної медицини у вигляді методичних рекомендацій, настанов, використані при розробці і складені нормативно-технічної документації, а також в педагогічному процесі на відповідних кафедрах учбових закладів.

СКЛАД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 64.359.01

16.00.03 - ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія

Голова ради:
1. Стегній Борис Тимофійович, д.вет.н., професор, академік НААН, директор, ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»

Заступник голови:
2. Герілович Антон Павлович, д.вет.н., професор, чл.-кор. НААН, заступник директора, ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»

Вчений секретар:
3. Болотін Віталій Ігорович, к.вет.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»

Члени ради:
4. Богач Микола Володимирович, д.вет.н., професор, директор, Одеська дослідна станція, ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»
5. Бусол Володимир Олександрович, д.вет.н., професор, академік НААН, головний науковий співробітник лабораторії, ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»
6. Головко Валерій Олексійович, д.вет.н., професор, академік НААН, завідувач кафедри, Харківська державна зооветеринарна академія
7. Завгородній Андрій Іванович, д.вет.н., професор, чл.-кор. НААН, завідувач відділу, ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»
8. Лиманська Ольга Юріївна, д.б.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»
9. Мінухін Валерій Володимирович, д.мед.н., професор, директор, ДУ «Інститут мікробіології і імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України»
10. Музика Денис Васильович, д.вет.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»
11. Наливайко Людмила Іванівна, д.вет.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Луганський національний аграрний університет
12. Обуховська Ольга Валеріївна, д.вет.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії, ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»
13. Палій Анатолій Павлович, д.вет.н., професор, завідувач лабораторії, ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»
14. Ситюк Микола Петрович, д.вет.н., старший науковий співробітник, заступник директора, Інститут ветеринарної медицини НААН
15. Сосницький Олександр Іванович, д.вет.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет


НОВИНИ:
  1. 12 травня 2021 р. о 9–30 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук КЛІЩОВОЇ ЖАННИ ЄВГЕНІЇВНИ на тему «Експериментальне обґрунтування лікувально-профілактичної схеми при ешерихіозі та сальмонельозі птиці» 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія.
    Автореферат КЛІЩОВОЇ ЖАННИ ЄВГЕНІЇВНИ
    Дисертація КЛІЩОВОЇ ЖАННИ ЄВГЕНІЇВНИ
    Відгук офіційного опонента А. І. Завгороднього
    Відгук офіційного опонента Л. Є. Корнієнка


Спеціалізовані вчені ради
з правом прийняття до розгляду
та проведення разового захисту дисертацій
на здобуття ступеня доктора філософії
у Національному науковому центрі
«Інститут експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини»Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 64.359.002


Спеціалізована вчена рада ДФ 64.359.02 утворена наказом МОН України № 1296 від 02.12.2021 для проведення разового захисту дисертаційної роботи

САКАРИ ВІТАЛІЯ СЕРГІЙОВИЧА

на тему

«Діагностичні критерії та ефективність застосування хелатів Zn та Mn у комплексі профілактичних заходів за перозу курчат-бройлерів»,

поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії
з галузі знань 21 – Ветеринарна медицина
за спеціальністю 211 – Ветеринарна медицина

Науковий керівник:
Мельник Андрій Юрійович, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри терапії та клінічної діагностики ім. В. І. Левченка Білоцерківського національного аграрного університету

СКЛАД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ДФ 64.359.002

Голова ради:
Оробченко Олександр Леонідович, доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії токсикологічного моніторингу Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»

Рецензенти:
Палій Анатолій Павлович, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач лабораторії ветеринарної санітарії та паразитології Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»
Музика Денис Васильович, доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії вірусних хвороб птиці Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»

Опоненти:
Кущ Микола Миколайович, доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри нормальної та патологічної морфології Державного біотехнологічного університету
Доценко Роман Валерійович, кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри ветеринарної медицини та фармації Національного фармацевтичного університету

Дата прийняття дисертації до розгляду: 03 грудня 2021 року

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 28 грудня 2021 року, 11.00, Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» (м. Харків, вул. Пушкінська, 83)

Повідомлення про прийняття до розгляду дисертації В. С. Сакари
Анотація дисертації В. С. Сакари
Дисертація В. С. Сакари
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації В. С. Сакари
Відгук опонента М. М. Куща
Відгук опонента Р. В. Доценка
Аудіозапис засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 64.359.002
Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 64.359.002
Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 64.359.002 у Skype
Наказ про видачу диплома

АДРЕСИ, НА ЯКІ НАДСИЛАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ НА ДИСЕРТАЦІЮ ТА ЗВЕРНЕННЯ ІНШИХ ОСІБ

Зауваження на дисертацію та звернення інших осіб можуть надаватися в друкованому або електронному вигляді.
Вони обов’язково підписуються автором, а підпис засвідчується печаткою установи, де працює науковець, який написав зауваження на дисертацію.

В електронному вигляді надсилаються відскановані зауваження на дисертацію.

Зауваження на дисертацію та звернення інших осіб направляються за адресою:

- в друкованому вигляді – голові спеціалізованої вченої ради ДФ 64.359.002 Оробченку О. Л., ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», вул. Пушкінська, 83, м. Харків, 61023, Україна;

- в електронному вигляді – toxi-lab@ukr.net


СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 64.359.001


Спеціалізована вчена рада ДФ 64.359.001 утворена наказом МОН України № 631 від 07.06.2021 для проведення разового захисту дисертаційної роботи

БОГАЧА ДЕНИСА МИКОЛАЙОВИЧА

на тему

«Інфекційна агалактія овець і кіз (епізоотологічний моніторинг, розробка засобів специфічної профілактики)»,

поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії
з галузі знань 21 – Ветеринарна медицина
за спеціальністю 211 – Ветеринарна медицина

Науковий керівник:
Стегній Борис Тимофійович, доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН, директор Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»

СКЛАД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ДФ 64.359.001

Голова ради:
Палій Анатолій Павлович, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач лабораторії ветеринарної санітарії та паразитології Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»

Рецензенти:
Завгородній Андрій Іванович, доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН, завідувач відділу вивчення туберкульозу та бруцельозу Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»
Гадзевич Ольга Вікторівна, кандидат ветеринарних наук, завідувач лабораторії бактеріальних хвороб тварин Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»

Опоненти:
Наливайко Людмила Іванівна, доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри епізоотологіі, внутрішніх хвороб тварин і ветеринарно-санітарної експертизи Луганського національного аграрного університету
Уховський Віталій Вікторович, доктор ветеринарних наук, професор, старший науковий співробітник науково-дослідного епізоотологічного відділу Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Дата прийняття дисертації до розгляду: 09 червня 2021 року

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 19 липня 2021 року, 12.00, Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» (м. Харків, вул. Пушкінська, 83)

Повідомлення про прийняття до розгляду дисертації Д. М. Богача
Анотація дисертації Д. М. Богача
Дисертація Д. М. Богача
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Д. М. Богача
Відгук опонента Л. І. Наливайко
Відгук опонента В. В. Уховського
Аудіозапис засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 64.359.001
Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 64.359.001
Наказ про видачу диплома

АДРЕСИ, НА ЯКІ НАДСИЛАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ НА ДИСЕРТАЦІЮ ТА ЗВЕРНЕННЯ ІНШИХ ОСІБ

Зауваження на дисертацію та звернення інших осіб можуть надаватися в друкованому або електронному вигляді.
Вони обов’язково підписуються автором, а підпис засвідчується печаткою установи, де працює науковець, який написав зауваження на дисертацію.

В електронному вигляді надсилаються відскановані зауваження на дисертацію.

Зауваження на дисертацію та звернення інших осіб направляються за адресою:

- в друкованому вигляді – голові спеціалізованої вченої ради ДФ 64.359.001 Палію А.П., ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», вул. Пушкінська, 83, м. Харків, 61023, Україна;

- в електронному вигляді – paliy.dok@gmail.com